Gemi Fümigasyonu

Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçlamaya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi, bu işleme elverişli olmayan tarzda da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspirasyon sistemleri baştan olmak üzere tüm alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi yapılabilir. Bu önlem şu şekilde sıralanabilir:
· Gemi ambarı ile tayfa ve yolcuların bulunduğu bölmeler izole edilerek birbirlerine olan irtibatı
kesilmelidir.
· Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırmalıdır.
· Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise, naylon örtü ile sıkıca
kapatılmalıdır.
· Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir.
· Ventilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır.
· Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeriye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi indirilmemesi gerekir. Ancak gazın tamamen dışarıya atıldığı saptandıktan sonra malın tahliye işlemine başlanması lazımdır.
· Fümigasyondan sonra gemi kaptanına, yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması şartıyla tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlemesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.
Vagon ve konteynerlerde, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartıyla tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Bu arada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlenmesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.